Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008

Η Επέτειος των Ονομαστηρίων της Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου,καί ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομιμνήσκοντος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Θεόδωρον Νικολάου, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ἀνταλλαγεισῶν τῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τοῦ κλήρου καί πληρώματος αὐτῆς, εὐχηθείς Αὐτῷ τά εἰκότα, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Εἶτα παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ’ ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες προσκυνηταί, ὑπέβαλον Αὐτῷ ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια.

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πέργης κ. Εὐάγελλος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημος, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Κατ’αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ν. Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀμορίου κ. Ἰωάννης, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, ἄλλοι ἐπίσημοι, καί οἱ παράγοντες τῶν Κοινοτήτων καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας.

Παρέστησαν ὡσαύτως οἱ Θεοφιλ. Ρωμαιοκαθολικοί Ἐπίσκοποι Aachen κ. Heinrich Mussinghoff καί πρῴην Münster κ. Reinhard Lettmann καί ὁ Θεοφιλ. Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος Christian Krause.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν ἑορτάζοντα σεπτόν Προκαθήμενον, προσεφώνησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων κ. Ἀναστάσιος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἀντεφώνησε δέ ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ἐν κατακλεῖδι ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἡγουμένου τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.
Τήν μεσημβρίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέθηκεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: