Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΙΟ ΜΕΤΑΞΑΚΗ.

Ακολουθεί η ομιλία της Α.Σ. του Μητροπολίτη Προικονήσου κ.κ. Ιωσήφ, εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στην εκδήλωση:

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς «Παγκρητίου Ἑνώσεως»,
Φιλόμουσος ὁμήγυρις!

Τοῦ Θεοῦ ἐπιτάσσοντος «Τίμα τὸν πατέρα σου» καὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου διδάσκοντος: «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἀναστροφὴν μιμεῖσθε τὴν πίστιν», ἄριστα πράττει ἡ «Παγκρήτιος Ἕνωσις» πραγματοποιοῦσα τὴν σημερινὴν πανηγυρικὴν ἐκδήλωσιν πρὸς τιμὴν μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ Πατρὸς καὶ Ἡγουμένου, τοῦ ἀειμνήστου καὶ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Δ΄ τοῦ Μεταξάκη, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχω τὴν μεγάλην τιμὴν νὰ ἐκπροσωπῶ τὸν διάδοχόν του, τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα τὸν πρῶτον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὕπατον τοῦ Γένους, Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Ὁ τιμώμενος σήμερον μεγαλόπνους ἐκεῖνος Κρής, ὁ δεύτερος μεγάλος Κρὴς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μετὰ τὸν περικλεῆ ἐκεῖνον καὶ πολύτλα Ἱερομάρτυρα Ἅγιον Κύριλλον τὸν Λούκαριν, ἐκ πρωΐμου νεότητος ἀφιερώσας ἑαυτὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἐγαλουχήθη πνευματικῶς εἰς Κρήτην καὶ Ἱεροσόλυμα, διηκόνισεν εἰς Ἀντιόχειαν καὶ Ἱερουσαλήμ, ἐσέμνυνε τοὺς Μητροπολιτικοὺς Θρόνους Κιτίου τῆς Κύπρου καὶ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, πρὶν ἀνέλθῃ εἰς τὰ ὕπατα ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα καὶ κλεΐσῃ τὸν ἅγιον Ἀποστολικὸν καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸν Παπικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Θρόνον τῆς Ἀλεξανδρείας. Μεγαλοφυής, δυναμικός, ἀποφασιστικός, μεγαλοπράγμων, φιλοπονώτατος, ρηξικέλευθος, ἀνοικτῶν ὁριζόντων, ὅπου εἰργάσθη ἄφησε ἀνεξίτηλον τὴν σφραγῖδα τῆς θερμουργοῦ δράσεώς του. Ἐκεῖνος συνέταξε τὰ θέσμια διοικήσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Ἐκεῖνος ἤνοιξε τὰς πύλας τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τοὺς Δυτικοὺς Χριστιανούς, καὶ μάλιστα τοὺς Ἀγγλικανούς, λέγων εἰς αὐτοὺς τὸ «ἔρχου καὶ ἴδε», ἀκολουθῶν τὰ βήματα τοῦ μεγάλου προκατόχου του Ἰωακείμ Γ΄. Ἐκεῖνος ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς Ἱεραποστολῆς εἰς τὴν Ἀφρικήν. Ἐκεῖνος εἰργάσθη ὅσον ἐλάχιστοι διὰ τὴν ἐξύψωσιν τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἠθικοῦ ἐπιπέδου κλήρου καὶ λαοῦ. Ἐκεῖνος ἠγωνίσθη διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν ἀπειλουμένων ὑπὸ τῆς μισαδέλφου ρωσικῆς προπαγάνδας δικαίων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μὲ τὸ τεχνητῶς δημιουργηθὲν τότε θέμα τῶν ἀραβοφώνων, ἐπιτυχὼν τὴν ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου ὁριστικὴν ρύθμισιν τοῦ θέματος ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου. Ἐκεῖνος εἶδε καὶ κατενόησε τὰ καταχθόνια σχέδια τοῦ κινήματος τοῦ πανσλαβισμοῦ διὰ πλήρη ἐκσλαβισμὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἠγωνίσθη διὰ τὴν ματαίωσίν των, ὅπερ καὶ ἐπέτυχε. Χωρὶς αὐτὸν τὸ Ἅγιον Ὄρος σήμερον δὲν θὰ ἦτο ἴσως ἑλληνικόν! Ἐκεῖνος ἐτακτοποίησε τὸ θέμα τῆς Διασπορᾶς μὲ βάσιν τὸν 28ον Κανόνα τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἱδρύσας τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς, τὴν Μητρόπολιν Αὐστραλίας, τὴν Μητρόπολιν Θυατείρων καὶ Δυτικῆς καὶ Κεντρώας Εὐρώπης! Ἐκεῖνος ἵδρυσε τὰς Μητροπόλεις Ἀλεξανδρουπόλεως, Βρυούλων, Περγάμου, Μοσχονησίων, Ἑρμουπόλεως, Ἰωαννουπόλεως καὶ Καρθαγένης. Ἐκεῖνος ἐχειραφέτησε τὰς Ἐκκλησίας Φινλανδίας, Λατβίας, Ἐσθονίας καὶ Τσεχοσλοβακίας, ἐρύθμισε τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα τῆς Ἀλβανίας, ἔδωσε τὴν Πατριαρχικὴν ἀξίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας, ἐκεῖνος ἐτακτοποίησε τὰς σχέσεις τοῦ Θρόνου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Σινᾶ καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα «ἐπιλείψει με διηγούμενον ὁ χρόνος». Ἐκεῖνος!...

Ἀλάνθαστος, ἀσφαλῶς, δὲν ὑπῆρξε! Ἔκαμε καὶ λάθη καὶ δὴ καθόλου εὐκαταφρόνητα! Ἀλλὰ τὰ «ψηλὰ βουνὰ ἔχουν τὶς βαθειὲς χαράδρες», λέγει ὁ λαός. Καὶ ὁ Μελέτιος Μεταξάκης ἦτο ὄρος ὑψηλὸν λίαν! Παλληκαρόβουνο ὡσὰν τὴν Δίκτη, εἰς τὰς ὑπωρείας τὴς ὁποίας ἐγεννήθη! Ἡμεῖς, οἱ Κρήτες, οἱ Πανέλληνες, οἱ Ὀρθόδοξοι ὅλοι, ἕνα καθῆκον ἔχομεν: Νὰ ἱστάμεθα εὐλαβῶς ἐνώπιον τοῦ Πατριαρχικοῦ ὄρους τοῦ Μελετίου, νὰ εἴμεθα εὐγνώμονες διὰ τὰ πλεῖστα ἀγαθά, τὰ ὁποῖα εἰργάσθη ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους, νὰ δεώμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ ἀναπαύσεώς του μετὰ τῶν Ἁγίων καὶ νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Ποιμένα καὶ Ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ δίδῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Του ἄνδρας τοῦ ἀναστήματος, τοῦ διαμετρήματος, τοῦ βεληνεκοῦς καὶ τοῦ ἐνθέου ζήλου τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου.

Ἀγαπητοί μου,

Ἀπὸ μέρους τῆς μαρτυρικῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαῖου, τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Σύνοδου καὶ ἀπὸ μέρους μου, τόσον ὡς μέλους Αὐτῆς, ὅσον καὶ ὡς συμπατριώτου τοῦ τιμωμένου, συγχαίρω θερμότατα τὴν Παγκρήτιον Ἕνωσιν διὰ τὴν φιλοπάτορα πρωτοβουλίαν της, καταθέτω τὴν εὐλάβειαν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρὸ τῆς σεπτῆς μορφῆς τοῦ μακαρίας καὶ ἁγίας μνήμης Πατριάρχου Μελετίου καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν τιμαλφῆ εὐχήν του ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.