Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Ἰωάννης ιθ’ 6-11,13-20,25-28,30)
Χαρμόσυνα χτύπησαν πάλι οἱ καμπάνες προσκαλώντας μας στὴ μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἐμεῖς ἀνταποκριθήκαμε, γιατί θελήσαμε νὰ ξαναζήσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας ποὺ ἐμάτωσε γιὰ ἐμᾶς ἐπάνω στὸν Σταυρό Του, γιὰ νὰ ἔχουμε ἔτσι τὰ ὑπέροχα δῶρα της, τὴν λύτρωση καὶ αἰωνία ζωή.
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς συγκινήθηκαν ἀπὸ τὸ δράμα τοῦ Γολγοθὰ καὶ ἴσως μάλιστα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς νὰ βγῆκε ἕνα θερμό: «Εὐχαριστῶ Κύριε γιὰ τὴν ἀγάπη Σου αὐτή», γιατί ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου πάντα μας συγκινεῖ καὶ θὰ μᾶς συγκινεῖ.
Ἀδελφοί μου,
Ἀπὸ τότε ποὺ φορτώθηκε ὁ Κύριος τὸν σταυρόν, ὁ ὁποῖος προκαλοῦσε τὴν φρίκη σὲ ὅσους τὸν ἔβλεπαν γιατί ἐπάνω τοῦ πέθαιναν οἱ ἐγκληματίες, ἀπὸ τότε καὶ ἔπειτα προκαλεῖ τὴν συγκίνηση καὶ τὴν προσκύνηση ὅλων τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ πᾶνε ταπεινὰ καὶ σεμνὰ ἐναποθέτουν τὸ φιλὶ τοὺς ἐπάνω Του.
Μέχρι τὸν λόφο τοῦ Γολγοθὰ τὸν ἀνέβασε ὁ Κύριος, ἐπάνω σὲ αὐτὸν τὸν ἐξάπλωσαν καὶ πάνω σὲ αὐτὸν μὲ ἕνα βαρὺ σφυρὶ κάρφωσαν τὰ καρφιὰ στὸ Πανάγιο Σῶμα Του καὶ ἔτσι ἐβάφτηκε καὶ μὲ τὸ αἷμα Του.
Τρεῖς ὧρες κράτησε καρφωμένο καὶ ζωντανὸ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ λιγότερες τὸ κράτησε νεκρό! Ὅλο τὸ ξύλο τοῦ ποτίσθηκε μὲ τὸ ἄχραντο Αἷμα Του καὶ ἐγέμισε ἔτσι μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν ἁγιωσύνη Του, γι’ αὐτὸ ὅπου φανεῖ τὰ ἁγιάζει ὅλα.
Ἔτσι μὲ τὴν Σταύρωση τὰ πράγματα ἄλλαξαν καὶ ἔγινε πλέον ὁ Σταυρὸς τὸ ἱερώτερο σύμβολο τῶν χριστιανῶν, τοὺς ὁποίους δὲν τρομάζει πιὰ ἡ ἁμαρτία γιατί τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε ἐπάνω του τὸν κάνει γιὰ πάντα τὸ μέσον μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος σβήνει τὴν ἁμαρτία του.
Ναὶ αὐτὸ γίνεται, ἀδελφοί μου. Ἅς μᾶς πλανᾶ ὁ διάβολος, ἅς μᾶς σπρώχνει στὸν δρόμο του καὶ ἄς μᾶς κυλᾶ στὸν βοῦρκο. Ὁ καλός μας Θεὸς ἔβαλε μέσα μας τὴν φωνή Του καὶ μᾶς καλεῖ νὰ καταλάβουμε τὴν πτώση μας, νὰ μετανοοῦμε καὶ νὰ ζητοῦμε τὸ ἔλεος Του.
Καὶ Ἐκεῖνος πάντα, μᾶς πλύνει μὲ τὸ αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του καὶ ἔτσι ἀνεβαίνουμε σὲ ψηλότερο ἐπίπεδο. Ἄλλωστε, γι’ αὐτὸ τὸν ἔχουμε στὰ στήθια μας, γιὰ νὰ θυμόμεθα ὅτι ἐπάνω τοῦ ἔγινε ἡ θυσία γιὰ τὴν σωτηρία μας. Ὁ σταυρὸς εἶναι τὸ σύμβολο τῆς θυσίας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο.
Εἶναι ὅμως καὶ τὸ σύμβολο τοῦ πόνου τῆς ζωῆς, γιατί ἐπάνω τοῦ ἁπλώθηκε ὁ μεγαλύτερος πόνος, γι’ αὐτὸ καὶ ἐξαγιάζει τὸν πόνο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, λειαίνει τὶς καρδιὲς καὶ ἀρωματίζει τὴ ζωή.
Ἔτσι ὅσοι πονοῦν τὸν ἀγκαλιάζουν, τὸν σφίγγουν καὶ ζητοῦν τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου ὁ Ὁποῖος γίνεται ὁ Κυρηναῖος καὶ βρίσκουν ἔτσι τὴ δύναμη νὰ σηκώσουν τὸν πόνο τους, γιατί ἔχει τὴν δύναμη νὰ βοηθήσει καὶ νὰ νικήσει κάθε κακό.
Ὁ Γέροντας Θεοδόσιος ἔλεγε: «θὰ ἔλθουν δύσκολες ἡμέρες. Ὅ,τι τρῶτε θὰ εἶναι ἐπικίνδυνο. Ἀκόμη καὶ τὸ νερὸ θὰ εἶναι γιὰ σᾶς ἐπικίνδυνο, γί’ αὐτὸ προτοῦ φᾶτε κάτι νὰ τὸ σταυρώνετε καὶ προτοῦ πίνετε νερὸ πάλι νὰ τὸ σταυρώνετε. Ὁ σταυρὸς σκοτώνει τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει». Αὐτὸ κάνουν καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος.
Ἀλλὰ ὁ Σταυρὸς δὲν εἶναι μόνο τὸ Σύμβολο τῆς θυσίας καὶ τοῦ πόνου. Εἶναι ἀκόμη καὶ ὁ ἰατρὸς τῶν ἀρρώστων καὶ ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Πόσες φορὲς ἀλήθεια τὸ σταύρωμα ποῦ κάνει ὁ ἰερέας στὸν ἄρρωστό μας δὲν ἔχει θεραπεύσει.
Ὁ Γέροντας Εὐμένιος διαρκῶς ἐσταύρωνε καὶ ἔδινε ἔτσι τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν θεραπεία.
Ἀπὸ τὴν Ξάνθη εἶχε ἔλθει ἕνα ζευγάρι μαζὶ μὲ τὸ 14χρονο παιδί τους ποῦ ἦταν κωφάλαλο, ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τοὺς ἰατρούς. «Γέροντα σὲ παρακαλοῦμε βοήθησε τὸ παιδί μας»: λέει ἡ πονεμένη μάνα. Καὶ ἐκεῖνος τοὺς λέει: «ἐλᾶτε στὴν Ἐκκλησία νὰ σταυρώσω τὸ παιδί».
Πράγματι σταυρώνει τὸ παιδί, τοῦ διαβάζει καὶ μία εὐχὴ καὶ τοὺς λέει: «Δὲν ἔχει τίποτα τὸ παιδί σας. Νὰ πᾶτε στὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ».
Καθὼς ἔφευγαν καὶ εἶχαν φθάσει στὴν πόρτα τοῦ Μοναστηριοῦ, τὸ παιδὶ γυρίζει καὶ φωνάζει στὸν Γέροντα ποὺ τοὺς παρακολουθοῦσε: «Γέροντα, Γέροντα», τὸ παιδὶ εἶχε θεραπευθεῖ καὶ ἡ συγκίνηση ὅλων ποὺ ἦταν ἐκεῖ ὑπῆρξε μεγάλη.
Ἀδελφοί μου,
Εἴδαμε σήμερα τὸν Τίμιο Σταυρὸ στολισμένο μὲ εὐωδιασμένα λουλούδια καὶ ἀξιωθήκαμε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε καὶ νὰ ἀνάψουμε τὸ κερί μας.
Ἃς πάρουμε λοιπὸν δύναμη ἀπὸ τὴν δύναμή του γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς πειρασμούς μας, τὰ πάθη μας καὶ τὸ κάθε κακὸ καθὼς θὰ πορευόμεθα μέσα στὴν ἐπίγεια αὐτὴ ζωή. Ἡ σωτηρία καὶ ἡ αἰώνια ζωή μας περιμένουν.
Χρόνια πολλὰ καὶ ἰδιαίτερα σὲ ὅσες καὶ ὅσους ἑορτάζουν.

Πηγή: www.imka.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: