Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καί αὐτή τή χρονιά νά ἑορτάσουμε τήν Μητρόπολη τῶν
ἑορτῶν, τά Χριστούγεννα. Καί ὅπως συμβαίνει μέ κάθε χριστιανική ἑορτή, ἡ ἡμέρα τῶν
Χριστουγέννων εἶναι εὐκαιρία γιά ὅλους τούς πιστούς νά διδαχθοῦν τό βαθύτερο πνευματικό
νόημα τῆς ἑορτῆς.
Ἄς φέρουμε στό μυαλό μας τήν εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
Στό κέντρο τῆς εἰκόνας βρίσκεται τό βρέφος Ἰησοῦς. Δέν εἶναι τυχαῖα αὐτή ἡ θέση. Αὐτό τό
νήπιο δέν εἶναι ἕνας ἁπλοῦς ἄνθρωπος. Εἶναι τό Δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός τοῦΘεοῦ Πατρός, ὁ αἰώνιος Λόγος. Κατεβαίνει κι εἰσέρχεται στόν κτιστό κόσμο ὄχι ὡς παντοδύναμοςΘεός ἀλλά ἐνδεδυμένος τήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Θεός ταπεινώνει τόν ἑαυτό του. Καί τό κάμει αὐτό ἀπό ἀγάπη γιά τά δημιουργήματά του. Γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήνδημιουργία ἀπό τήν ἁμαρτία, τόν θάνατο καί τόν διάβολο.
Γι᾽ αὐτό τό λόγο ὁ Χριστός βρίσκεται στό κέντρο τῆς εἰκόνας. Γιατί Αὐτός εἶναι τό θεμέλιο
τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός πρέπει νά εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Αὐτός εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ζωή καί τό Φῶς.
Αὐτές τίς ἡμέρες πολλές πόλεις σέ ὅλο τόν κόσμο στολίστηκαν καί φωταγωγήθηκαν
γιορτινά. Ἔχετε προσέξει ὅμως ὅτι σέ ὅλα αὐτά τά στολίδια λείπει ὁ Χριστός; Οἱ ἄνθρωποι θέλουνσήμερα νά ἑορτάσουν Χριστούγεννα ἀλλά δέν ἐπιθυμοῦν νά δεχθοῦν στήν ζωή τους τήν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ καί νά μιμηθοῦν τήν δική του ταπείνωση καί ἀγάπη. Ἐμεῖς ἀδελφοί μου σήμερα ἄς
μήν κάνουμε τό ἴδιο λάθος. Μέ ταπείνωση ἄς ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας κι ἄς δεχθοῦμε τόν
Σωτῆρα μας Χριστό.
Στήν εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων ὁ Χριστός βρίσκεται μέσα σέ ἕνα σπήλαιο. Αὐτό τό
σπήλαιο εἶναι σύμβολο τοῦ κόσμου μας. Εἶναι πέτρινο καί σκοτεινό γιατί καί οἱ καρδιές μας ἔχουνπετρώσει ἀπό τόν ἐγωισμό καί τήν ἄρνηση τῆς ἀγάπης καί ἡ ἁμαρτία μᾶς ἔχει ὁδηγήσει στό βαθύπνευματικό σκοτάδι πού μᾶς ἐμποδίζει νά δοῦμε καί νά χαροῦμε τό Φῶς καί τήν Ἀγάπη τοῦἐπουράνιου Πατέρα μας. Αὐτόν τόν κόσμο, πού στενάζει ἀπό τήν ἀδικία καί καταστρέφεται ἀπότήν ἀνθρώπινη πλεονεξία, ἦλθε νά σώσει ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Γι᾽αὐτό καί εἶναι ὑποχρέωση τῶνχριστιανῶν ὄχι μόνον νά προστατεύουν τό φυσικό περιβάλλον ἀλλά καί νά τό ἁγιάζουνμεταφέροντας σέ αὐτό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Κοντά στό βρέφος γονατιστή βρίσκεται ἡ Παρθένος Μαριάμ. Προσκυνᾶ τό γιό της.
Γνωρίζει ὅτι διακονεῖ σέ ἕνα μεγάλο καί ἀκατάληπτο μυστήριο. Βίωσε τό θαῦμα τήν ὥρα τῆς
γεννήσεως ὅταν γέννησε χωρίς ὠδῖνες καί χωρίς νά πειραχθεῖ ἡ σωματική της παρθενία. ΓέννησεΘεάνθρωπο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ τρόπος τῆς γεννήσεως ξεφεύγει ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική. ἩἘκκλησία τιμᾶ τήν ταπεινή Παρθένο καί τήν ὀνομάζει Θεοτόκο καί Παναγία. Γιατί ἀξιώθηκε νάδιακονήσει τό Μυστήριο τῆς σωτηρίας μας καί ἀπό τό δικό της παρθενικό καί ἄσπιλο σῶμα νάλάβει ὁ Θεός τήν ἀνθρώπινη φύση.
Ἔξω ἀπό τό σπήλαιο βρίσκεται ὁ Ἰωσήφ. Κάθεται σέ ἕνα βράχο ἔκπληκτος γιά τό
Μυστήριο πού βλέπει μέ τά μάτια του. Ἔλαβε θεϊκή ἐντολή νά προστατεύει τήν Παρθένο καί τό παιδί της. Καί ὁ εὐσεβής καί δίκαιος Ἰωσήφ ὑπάκουσε μέ προθυμία. Ἅς σκεφτοῦμε πόσο μεγάλη τιμή κάνει σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός! Ζητᾶ καί θέλει τήν συνεργασία μας. Γι᾽αὐτό καί τήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας δέν τήν ἀνέθεσε σέ ἀγγέλους ἀλλά σέ ἀνθρώπους. Αὐτούς πού ὁ ἴδιος ἐξέλεξε. Τούς Ἀποστόλους καί τούς διαδόχους τους, τούς Ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς.
Ἐξω ἀπό τό σπήλαιο βρίσκονται ἀκόμη οἱ ἄγγελοι πού μεταφέρουν τό χαρμόσυνο μήνυμα
στούς βοσκούς καί οἱ μάγοι πού ἔρχονται νά προσκυνήσουν τόν νεογέννητο Χριστό ἀπό τά βάθη τῆς Ἀνατολῆς.Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι γιά πρώτη φορά ἑνωμένοι δοξολογοῦν καί προσκυνοῦν Αὐτόν πού μέ τήν γέννησή Του ἕνωσε τήν γῆ μέ τόν οὐρανό. Ἐκείνη τήν εὐλογημένη στιγμή, κοντά στό βρέφος Ἰησοῦς, βρέθηκαν κάποιοι ταπεινοί κι ἁπλοί βοσκοί καί κάποιοι σοφοί ἄρχοντες πού ἐγκατέλειψαν τά πάντα καί ἐμπιστεύθηκαν τήν ζωή τους στόν Θεάνθρωπο. Οἱ ἄνθρωποι πού οἰ καρδιές τους εἶναι παραδομένες στά ὑλικά ἀγαθά, τήν μάταιη δόξα καί τίς ἀπολαύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου δέν ἔχουν θέση κοντά στόν Χριστό.
, Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ἡ εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ καί μία εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας
Του. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή καί τό θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
πνευματική Μητέρα καί προστάτις ὅλων τῶν χριστιανῶν. Οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ ἱερεῖς εἶναι αὐτοί πού προστατεύουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν πλάνη καί τούς πνευματικούς κινδύνους, διδάσκουν τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Σωτηρίας καί μεταφέρουν τήν ἁγιαστική χάρη μέσω τῶν Μυστηρίων.
Μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού μέ ταπείνωση καί πίστη δέχθηκαν στήν ζωή τους τόν Χριστό, πού μεταμορφώνουν τήν ζωή τους σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία Του, πού ἀκολουθοῦν τόν δύσκολο δρόμο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης.
Σέ αὐτήν τήν Ἐκκλησία μᾶς ἀξίωσε ὁ Σωτῆρας μας Χριστός νά εἴμαστε μέλη. Σήμερα
λοιπόν ὀφείλουμε νά τοῦ προσφέρουμε τήν εὐχαριστία καί τήν δοξολογία τῆς καρδιᾶς μας καί μέ χαρμόσυνη διάθεση, μέσα ἀπό τά λόγια ἀλλά καί τά ἔργα μας, νά διακηρύξουμε τό εὐφρόσυνο μήνυμα στά πέρατα τῆς οἰκουμένης:
“Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε.
Ἄσατε τῶ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ καί ἐν εὐφροσύνη ἀνυμνήσατε λαοί ὅτι δεδόξασται.
Εὔχομαι σέ ὅλους εὐλογημένα καί χαρούμενα Χριστούγεννα.
Ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ τίς οἰκογένειές σας καί τά ἔργα τῶν χειρῶν σας καί νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, ἀγάπη καί εἰρήνη.
Μέ τίς καλύτερες εὐχές μου καί πατρική ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
† Ο Χόνγκ Κόνγκ Νεκτάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: