Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ

Π Α Υ Λ Ο Σ
Ελέω Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας

προς

τον ευαγή Ιερόν Κλήρον και τους ευσεβείς και ευλογημένους χριστιανούς της μαρτυρικής Επαρχίας ταύτης, ευχήν και ευλογίαν παρά του τεχθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Χαρμόσυνον το λυτρωτικόν μήνυμα, το εκχυθέν από των χειλέων των αγίων αγγέλων προς τον κόσμον. Μήνυμα του Ουρανού προς την Γην. «Ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος». (Λουκ. β  10-11).
Ο καθήμενος επί των Χερουβείμ σήμερον ευρίσκεται ως βρέφος επάνω εις την γην. Αυτός που είναι αθέατος από τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, έγινε σάρκα και οράται αισθητώς από τους ανθρωπίνους οφθαλμούς.
«Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ». Ο μοναδικός αιώνιος Σωτήρ, ο οποίος έφερε την αληθινήν Σωτηρίαν, την αιωνίαν λύτρωσιν, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο εκ της Παρθένου Μαρίας γεννηθείς και επί του σταυρού προσηλωθείς παραμένει, λίθος ακρογωνιαίος, σημείον αντιλεγόμενον, προσφέρων εις την ανθρωπότητα το πανάγιον Σώμα Του και το ζωήρυτον Αίμα Του λύτρωσιν και σωτηρίαν, ζωήν και ανάστασιν εις πάντα άνθρωπον.
Σήμερον ετέχθη ο Σωτήρ, ο άρχων της ειρήνης, ο ειρηνοποιός των ψυχών και των οίκων εκείνων, των απεκδεχομένων την πνευματικήν βασιλείαν Του.
Σήμερον ετέχθη ο Σωτήρ των τυραννουμένων από τον διάβολον, από την φρίκην του θανάτου, δια να καταργήση τον θάνατον, δια να καταπατήση τον διάβολον.
Σήμερον ετέχθη ο Σωτήρ των απεγνωσμένων και των τεθλιμμένων, δια να λυτρώση από την απογοήτευσιν και την θλίψιν.
«Ο λαός ο καθήμενος εν χώρα και σκια θανάτου είδε φως μέγα». Ο δεδουλωμένος τη αμαρτία και τω μισοκάλω δαίμονι κόσμος, του Σωτήρος ελθόντος ελυτρώθη, ο κεκλεισμένος Παράδεισος ήνοιξεν. Ο Γεννηθείς «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου» εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, Σωτήρ, έθεσεν εις την διάθεσιν του ανθρώπου όλα τα μέσα δια οικοδόμησιν ζωής κατά Θεόν.
Ουδέν παρέλειψε δια την σωτηρίαν ημών και αναμένει....
Εις το κρίσιμον ερώτημα, εάν πράγματι επωφελήθη ο άνθρωπος από την προσφερθείσαν σωτηρίαν, την απάντησιν δίδει η ιστορία και το νεφελώδες παρόν. Αμφότερα παρέχουν την θλιβεράν μαρτυρίαν ότι ο Σωτήρ περιεφρονήθη και περιφρονείται. Ο εντός εισαγωγικών καλούμενος χριστιανικός κόσμος ζει και πολιτεύεται κατά τρόπον ειδωλολατρικόν. Μικρά μόνον μερίς ζει και πολιτεύεται κατά το θείον θέλημα. Ηχούν χαρμοσύνως τα σήμαντρα των Χριστουγέννων, όμως αι καρδίαι συνέχονται από το καταθλιπτικόν παρόν, από την σκληράν πραγματικότητα. Κύμβαλα πολέμων ηχούν, αναταραχαί, αναστατώσεις, διαθέσεις αλληλοεξοντώσεως σημειώνονται καθημερινώς. Επιδρομαί και λεηλασίαι ακόμη και τάφων. Ανηθικότητες και ασέλγειαι ανατριχιαστικαί. Πέραν όλων αυτών, την Πατρίδα μας, την χώραν των μαρτύρων και των ηρώων σκιάζει η οικονομική υποδούλωσις και ο φόβος της οικονομικής καταρρεύσεώς της. Δια μίαν ακόμη φοράν, κάτω από τα φώτα του εορταστικού διακόσμου των Χριστουγέννων θα ψαλούν οι παναρμόνιοι ύμνοι της μεγάλης εορτής, χωρίς όμως νʼ αγγίζουν το σκοτεινόν σπήλαιον των ανθρωπίνων καρδιών.
Δια μίαν ακόμη φοράν θα παραμείνουν οι άνθρωποι ασυγκίνητοι από την θυσίαν, του σαρκωθέντος Θεού, γεμάτοι έπαρσιν, σκότος, οργήν και κακότητα, εστερημένοι ομονοίας, ενότητος, συγχωρητικότητος, ειρήνης, θύματα μιας εποχής σκληράς, ανειρηνεύτου, παραβατικής των εντολών του Θεού.

Αδελφοί μου.
Γνωρίσματα αποκλειστικά της ιδιότητος του Χριστιανού αποτελούν η ειρήνη, η ενότης, η συγχωρητικότης, η ανιδιοτελής
αγάπη.
Ας εκζητήσωμεν συντετριμμένοι τον της Μεγάλης Βουλής του Θεού Άγγελον, τον παρέχοντα την ειρήνην, να φωτίση το εν ημίν σκότος, να καταυγάση την διάνοιαν ημών με το πνεύμα Του το παράκλητον, το ευθές, το ηγεμονικόν, το αγαθόν και να στερεώση τας χείρας ημών εις την επιτέλεσιν του αγαθού και να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης.
Είναι καιρός να κατανοήσωμεν ότι «όπου ζήλος και εριθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλον πράγμα». (Ιακώβ, 3, 16). Και όπου συμφωνία, ειρήνη, ομόνοια, εκεί ο Χριστός.
Ας ειρηνεύωμεν, αδελφοί, προς τον Θεόν τα ευάρεστα Αυτώ ποιούντες, σωφρονούντες, αληθεύοντες, δικαιοπραγούντες.
Ας ειρηνεύωμεν προς τους εαυτούς μας υποτάσσοντας την σάρκα εις το πνεύμα προτιμώντες την κατά συνείδησιν πολιτείαν.
Ας ειρηνεύωμεν προς αλλήλους «ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι, καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο υμίν». (Κολασ. 3,13).
Ας ειρηνεύωμεν φυλάττοντες την ειρήνην, την οποίαν ως κληρονομίαν ελάβομεν παρά του τεχθέντος Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ποιούντες τα ευάρεστα Αυτώ.
Είθε, εν ειρήνη, του Κυρίου δεόμενοι, να λαμβάνωμεν καθʼ άπαντα τον βίον μας τα εκ του Θεοδέγμονος Σπηλαίου της Βηθλεέμ πηγάσαντα δωρήματα, απεκδεχόμενοι την παρεχομένην λύτρωσιν εκ της φθοράς και εκζητούντες την απόλαυσιν των αιωνίων αγαθών ως τέκνα του ουρανίου Πατρός, ω η δόξα και το Κράτος εις τους αιώνας. ΑΜΗΝ.

Διάπυρος προς τον εν τω Θεοδέγμονι Σπηλαίω
τεχθέντα Κύριον ευχέτης πάντων υμών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: