Δευτέρα 25 Απριλίου 2011

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2011

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ
λέ Θεο Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τ πληρώματι τς κκλησίας χάριν, ερήνην καί λεος
παρά το νδόξως ναστάντος Σωτρος ΧριστοΧριστς νέστη!
Σήμερον μν τ λαμπρ νικητήρια γέγονεν.  Μονογενς Υἱὸς το Θεο, δι τς κατ τν θάνατον οκονομίας, τ σαρκ σαββατίσας, νέστη κ νεκρν, δωρούμενος μν ζων τν αώνιον.
γαλλιάσθω  κτίσις, εφραινέσθωσαν πάντες ο γηγενες. Ατός,  ζωαρχικώτατος Κύριος κα Θες μν,  συνέχων πάντα γς τ πέρατα, π τν λβιον Τάφον, ρή­ξας το δου τνπληστον γαστέρα, ξήστραψε ζων κα βράβευσε τν νάστασιν, τ βροτεί φυράματι.
 δης στενάζει κα θάνατος δύρεται κα κόσμος γάλλεται κα πάντες συγχαίρουσιν.ξέρχεσθε ο πιστο ες τν νάστασιν. Προσκυνήσωμεν γιον Κύριον ησον, τν μόνονναμάρτητον.
ορτάσωμεν τν ορτν ταύτην, τν μεγίστην κα λαμπράν, θεοσεβς κα εσχη­μόνως, «μκώμοις κα μέθαις, μ κοίταις κα σελγείαις», λαμβάνοντες περαν ναστά­σεως, γνόντες Ατν κα τν δύναμιν τς ναστάσεως Ατο.
Χριστς νέστη! Τέτρωται δης. Δι θανάτου τ θνητν κα δι ταφς τ φθαρ­τν μετέβαλεν Θεός, παθανατίσας τ πρόσλημμα τς σαρκς Ατο, τ ποον ποτε­λε τ χέγγυον τςναστάσεως μν.
Χριστς νέστη, συναναστήσας παγγεν τν δάμ, ς εκονίζεται ν τ ρθοδό­ξ εκόνι τςναστάσεως. Τος χθρος πατάξας ν Σταυρ, ρωμαλεότητι το κρείτ­τονος. δοποίησε πάσσαρκ τν κ νεκρν νάστασιν.
Χριστός νέστη! Μή κλαίετε. να­στήσονται ο νεκροί, ο ν τος μνημείοις.
Χριστς νέστη! Τοτο εναι τ ρραγές θεμέλιον τς πίστεως, τς λπίδος κα τς ασιοδοξίας. Μετ τν νάστασιν το Χριστο λα σα συμβαί­νουν ες τν κό­σμον χουν λάβει λλην διάστασιν, διά τοτο πσα  κτίσις γάλλεται καί χαίρει.
Ναί! πάρχει νάστασις δι τάς θλίψεις καί τάς σθενείας, δι τ δειν κα τάς δικίας, δι τάς στερήσεις κα τάς κρίσεις, δι’ σους ερίσκονται ν ποικίλοις μνήμασι, φο πάντες ο θανάτου κέντρ πληγέντες, ναστάσεως λπίσι ζωογο­νονται.
ξοχώτερον μως δρον τς ναστάσεως εναι  νατείλασα κ το Τάφου συγγνώμη, ποία καλε μς ν περβμεν τάς μικρότητας, τάς μνησικακίας κα τ πάθη, ν συγχωρήσωμεν πάντα τ ναστάσει, λλήλους περιπτυσσόμενοι.
δελφο κα Πατέρες, ελογημένοι χριστιανοί,
Προερχόμενος κ το πανσέπτου Συνθρόνου τς ερς Μητροπόλεως Πέτρας καΧερρονήσου, νάστασιν Χριστο θεασάμενος, παρακαλ πάντας, Πάσχα κρο­τοντες αώνιον, ννδυθμεν ντ σποδο, καταστολν δόξης, ν φων γαλ­λιάσεως ελογο­ντες τ περύμνητοννομα το Κυρίου, τ ανετν κα δεδοξασμένον ες τος αώνας.
Μ μείνωμεν ες τν πρ τς μις τν Σαββάτων καιρόν. νέστη  Κύριος ντως! Πύλας χαλκς συνέτριψε κα πάντας γείρει. Οκ σχύει το θανάτου τ κρά­τος. Ες τν ναστάντα Κύριονδόθη πσα ξουσία ν οραν κα π γς. Ατς μεθ’ μν σται πάσας τάς μέρας τς ζωςμν, ως τς συντελείας τν αώνων.
ναπέμποντες, π’ κκλησίας, διάπυρον προσευχν πρς Τν συντρίψαντα το θανάτου τκράτος, ς εχηθμεν τοτο τ Πάσχα ν καταστ διάβασις κ το ψεύδους ες τν λήθειαν, κ τςπογνώσεως ες τν λπίδα, κ τν κρίσεων τν στεναγμν το δου, ες τν διακαινήσιμον πορείαν τν χομένων ληθείας, να κρείττονος ναστά­σεως τύχωμεν πάντες.
Χριστς νέστη!
Ατ  δόξα κα  προσκύνησις ες τος αώνας. μήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: