Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2012

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ
ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος
παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ

Ἀγαπητοί μου,
Μέσα στήν χαρά τῆς ἄνοιξης, στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας γιορτάζουμε τό Πάσχα. Τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου, πού εἶναι ὑπερφυσικό θαῦμα, ἱστορικό γεγονός. Χριστός Ἀνέστη! Αὐτή εἶναι ἡ χαρούμενη εἴδηση, ὁ καλός λόγος, πού προῆλθε ἀπό τόν ὄλβιο Τάφο. Καί ὅλα πλέον μποροῦν νά παλινδρομήσουν εἰς τό πρῶτον, νά γίνουν νέα. Ἡ ψυχή, τό σῶμα μας, ἡ κοινωνία μας, ὁλόκληρο τό σύμπαν. Ὅλα μπο­ροῦν νά ἀναστηθοῦν. Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς χάρισε τήν καινή ζωή, τήν ἀναφαίρετη χαρά, τήν εὐλογία τῆς εἰρήνης, τήν ὑπέρβαση τῆς συγγνώμης. Ὅλα εἶναι δῶρα τῆς Ἀναστάσεώς Του καί βιώνονται στήν ἐν Χριστῷ ζωή, πού προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὅσοι πιστοί, ἐξερχόμενοι στήν Ἀνάσταση, νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, πρῶτοι καί ἔσχατοι, μποροῦμε, μέ ἐκκλησιαστική μέθεξη, νά μετάσχουμε στό συμπό­σιο αὐτό τῆς πίστεως, πού εἶναι πέραν ἀπό τήν ὀμορφιά τῶν ἐθίμων, τῶν παραδόσεων καί τήν πληθύ τῶν συμβατικῶν εὐχῶν. Τό ἱστορικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου εἶναι γιά καιόμενες καρδιές ἀπό ἀγάπη στόν Ἀναστάντα Χριστό. Ὅλοι μποροῦμε νά κάνουμε Πάσχα, νά συντρίψουμε μοχλούς αἰωνίους, νά ὑπερβοῦμε ποικίλους θανάτους. Νά ἀναστηθοῦμε μέσα ἀπ’ αὐτήν τήν γεωπολιτική κρίση. Νά ἀνεβοῦμε ἀπό τήν ἄβυσσο τῆς ἐγωιστικῆς ἀτομικότητας, τῆς αὐτάρκειας. Νά ἐξέλθουμε ἀπό τό τοῦνελ τοῦ πολιτιστικοῦ, κοινωνικοῦ ἀδιεξόδου. Ἡ ἀπολλυ­μέ­νη βρώση, ὁ ἡδονισμός, τά χαμαίζηλα, ὁ φιλόυλος καί φιλοκτήμων βίος δέν εἶναι τά πρώτιστα τῆς ζωῆς. Βλέπουμε γύρω μας καί τρομάζουμε τά συντρίμμια μιᾶς δίχως Θεό ζωῆς, μέ ὀσμή θανάτου. Δυστυχισμένα πλούτη, καταραμένες δόξες, νεόπτωχα, ἀγέλαστα πρό­σωπα, πρόωρους θανάτους, ἀνερμήνευτες αὐτοκτονίες, ποικίλες ἀπογοητεύσεις ἀπο­ψυχόντων ἀνθρώπων ἀπό φόβους γιά τά ἐπερχόμενα. Ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἔχουμε ἀνάγκη τήν χαρά καί τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεως. Νά φωτίσει τό λογισμό μας. Νά ζεστάνει τήν καρδιά μας. Νά στήσουμε τό λάβαρο τῆς Ἀναστάσεως ἐπάνω στά συντρίμμια τοῦ Ἅδη μας. Νά μή φοβούμαστε νά παλεύουμε μέ τόν θάνατο, ὅπως ὁ Χριστός, «πρός πάλην Ἅδου μόνος». Δέν μᾶς ἀξίζουν ὁ τάφος καί ἡ ἀποφορά τοῦ Ἅδη. Εἴμαστε πλασμένοι γιά τήν Ἀνάσταση. Εἴμαστε πολίτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δέν μᾶς ἀγγίζουν οἱ ἀ­πειλές κα­μιᾶς πτώχευσης καί ἐξουθένωσης. Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες εἴχαμε πά­ντοτε σύντροφο στήν ζωή μας τήν πενία, βιώνοντας ὅμως καί πολλές ἀναστάσεις τοῦ Γένους μας. Πάσχα τῶν πιστῶν σήμερα. Προσωπικό μας Πάσχα. Μέ τό φῶς τῆς Ἀνα­στά­σεως ἄς φωτίσουμε τά σκότη μας, καθώς, τά τελευταῖα χρόνια, πολλά ξεστράτισαν καί ἀρ­κετά παρερμηνεύθηκαν. Νά ἀναστήσουμε θεσμούς, ἀξίες, ἰδανικά, πού ποι­κιλότροπα ἀλλοτριώθηκαν, εὐτελίσθηκαν. Ἡ μετάνοια εἶναι δωρεά τῆς Ἀναστάσεως. Μή φοβεῖσθε ἀδελφοί. Χριστός Ἀνέστη! Κανένας νά μήν μᾶς κλέψει τήν ἐλπίδα στήν Ἀνάσταση. Νά κά­νουμε τήν πασχαλινή μας διάβαση. Ὁ Χριστός γιά μᾶς σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε. Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους μέ πατρική, ἀναστάσιμη ἀγάπη.

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: