Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

«Ἑορτήν συνειδός ποιεῖ καθαρόν οὐχ ἡμερῶν καί χρόνων περίοδος»
(Ἁγίου Ἰωάννου Χρυστοστόμου)

Εὐλογημένος, εἰρηνικός καί καρποφόρος ὁ νέος σωτήριος χρόνος τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ μας, τό ἄπειρο θεῖον ἔλεος καί ἡ ἀπέραντη μακροθυμία Του, ὡδήγησε διά μίαν ἀκόμη φορά τά βήματά μας εἰς τό νέον ἔτος, εἰς τό σωτήριον ἔτος 2013 μ.Χ. Ἑορτάζομεν τήν εἴσοδόν μας εἰς τό νέον ἐνιαυτόν τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας. Ἀλλά, κατά τόν Χρυσορρήμονα ἅγιον Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, «τόν χρυσοῦν τήν γλῶτταν καί τήν καρδίαν» Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, τήν ἑορτήν τήν κάμνει ἡ καθαρή συνείδησις καί ὄχι μιά νέα χρονική περίοδος. Ὅταν μέ τήν Χάριν τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας ἑορτάζωμε μέ καθαρή συνείδησι ὅτι πορευόμεθα κατά τάς θείας ἐντολάς καί ἐφαρμόζουμε «τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον» θέλημα τοῦ Θείου Διδασκάλου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ἑορτάζουμε ἀληθινά καί τότε ἔχουν τό σωστό νόημά τους οἱ ἑορτές. Καί στήν περίπτωσι αὐτή εἶναι ἅγιες καί θεοφιλεῖς οἱ ἑορτές μας. Τό νόημα τῶν ἑορτῶν εἶναι ἡ εὐλαβική προσέγγισις τῶν ἑορταζομένων γεγονότων, ἡ κοινωνία καί μέθεξις τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως πού χαρίζουν στή ζωή μας αὐτά τά σωτήρια συμβάντα καί ἡ λῆψις πνευματικῶν μηνυμάτων εἰς τήν ἀγωνιστικήν κατά Θεόν πνευματική μας πορεία. Διά νά ἑορτάσωμε θεάρεστα τήν Πρωτοχρονιά, τήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, θά πρέπει ἡ συνείδησίς μας, ἡ χριστιανική μας συνείδησις νά συμμαρτυρῆ διά τήν ἐπίτευξι καί πραγμάτωσι καλῶν ἔργων, ἔργων πίστεως, ἀρετῆς καί εὐσεβείας, ἔργων ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, κατά τόν περασμένο χρόνο. Ἤ τοὐλάχιστον νά ἐπιμαρτυρῆ καλή πρόθεσι καί προαίρεσι, ἀγωνιστική διάθεσι, καί ἀκόμη σκέψεις καί ἐπιθυμίες θεάρεστες καί στόχους καί ὁραματισμούς ὑψηλούς, ἔστω καί ἄν ἀκόμη δέν ἔγιναν πραγματικότης. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὅταν πορευόμεθα «τοῖς ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενοι καί τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι», καί ἐπικαλούμεθα τό θεῖον ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνίαν Του διά τήν χριστιανικήν μας πορεία καί τήν σύν Θεῷ κατάληψι τῶν πνευματικῶν ὑψωμάτων, θά ἑορτάζωμε ἀληθινά καί θεοφώτιστα καί θά ἔχωμε τήν εὐλογία καί χαρίτωσι ἀπό τόν θεοφίλητο αὐτό ἑορτασμό. Γι᾽ αὐτό καί ὁ θεσπέσιος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐτόνιζε ἐμφαντικά λέγων˙ «οὐ τοῦτο ζητῶ χρόνου πλῆθος, ἀλλά ψυχῆς διόρθωσιν» (Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. 19,398). Δηλαδή, δέν ζητάω αὐτό, πού συνήθως λέμε, τό «χρόνια πολλά, ἀλλά ζητάω τῆς ψυχῆς μου τήν διόρθωσι. Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, Ὁ Χριστιανός ποιητής εὔχεται καί ἐπισημαίνει ὅτι : «Τοῦ χρόνου μας ἀρχή καλή, καί ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ, τήν κακία ν' ἀρνηθῶμεν, μ' ἀρετάς νά στολισθῶμεν. Νά ζῶμεν βίον τέλειον, κατά τό Εὐαγγέλιον, μέ ἀγάπη μέ εἰρήνη, καί μέ τήν δικαιοσύνη». Μέ αὐτόν τόν τρόπον νοηματοδοτεῖται ὀρθά ἡ Πρωτοχρονιά καί ἡ εἴσοδός μας εἰς τό νέον σωτήριον ἔτος. Εἶναι ἀφ' ἑνός μέν ἀφετηρία ἀγώνων διά τήν ἀπάρνησι τῆς κακίας καί τόν στολισμόν μας μέ χριστιανικές ἀρετές. Καί ἀφ' ἑτέρου μία ἀποφασιστική ὑπόσχεσις ἀποδοχῆς ἄνευ ἐπιφυλάξεων καί ἐνδοιασμῶν τῆς τελείας ζωῆς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ἡ σωτήρια ὅδευσις τῆς παρούσης ζωῆς μέ τίς ὑψηλές χριστιανικές ἀρετές˙ «μέ ἀγάπη, μέ εἰρήνη καί μέ τήν δικαιοσύνη». Μέ αὐτές τίς θεάρεστες προδιαγραφές καί τά θεοδίδακτα ἐφόδια θά ἀντιμετωπίσωμε ψύχραιμα καί νηφάλια τήν παντοειδῆ κρίσι, τήν ἠθική καί πνευματική, κυρίως, καί, παράλληλα, τήν οἰκονομική, πού καταπονοῦν τόν περισσότερο κόσμο καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ, ἐάν ἦταν σήμερα σωματικά παρών ἀνάμεσά μας θά βροντοφωνοῦσε : «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς˙ ἰσχυκότες ἡττᾶσθε˙ ἐάν γάρ πάλιν ἰσχύσητε καί πάλιν ἡττηθήσεσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός». Αὐτή τήν εὐεργετική παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα εἰς τούς ἀνθρώπους, τήν εὔχομαι πατρικά καί ὁλόψυχα εἰς ὅλους σας˙ σέ ὅλα τά πνευματικά μου παιδιά, τά ἐγγύς καί τά μακράν, στούς ἀκοίμητους φρουρούς τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, τούς ἀγαπημένους μας ναυτικούς καί τούς προσφιλεῖς ὁμογενεῖς ἀδελφούς μας τοῦ ἐξωτερικοῦ, τούς ὅπου γῆς εὑρισκομένους καί ἐργαζομένους. Εὐχόμενος, ὅθεν, εἰς ὅλους σας, πλουσίαν τήν θεία εὐλογία καί χαρίτωσι κατά τό νέο σωτήριο ἔτος καί μαζί μέ αὐτές : τήν ἀληθινή χαρά, τήν εἰρήνη, τό θεῖο φῶς καί τήν τρισμέγιστη ἀρετή τῆς ἀγάπης, διατελῶ Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί εὐλογίες Ὁ Μητροπολίτης †Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια: