Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

Υιϊκόν όφλημα εις τον Άγιον Γέροντα Αναστάσιον τον Κουδουμιανόν, τον Ήσυχαστήν και Θεολόγον

Αναστασίου Κουδουμιανού σήμερον [τη 2α Δεκεμβρίου] η μνήμη, Αγίου Γέροντος της Κρήτης


Στις 2-12-2020 κλείνει συναπτή επταετία, από της οσιακής κοιμήσεως του μεγάλου Γέροντος Αναστασίου του Κουδουμιανού!

Υπήρξε, παγκόσμιος ευεργέτης με την διάπυρη προσευχή και την εμπειρική διδασκαλία του.


Μέγιστη, αφανής, προφητική μορφή!

Αγιοπατερικό ανάστημα απλότητας, αρχοντιάς, θεολογίας και θεοπτίας!

Με άπειρη ευγνωμοσύνη, σήμερα, για όσα έπραξε για όλη την εκκλησία, τον καθικετεύω και τον παρακαλώ:

Γέροντα μου!


Πνευματοφόρε και ΕνΧριστωμένε,

ο των παλαιών πατέρων ισοστάσιε

και πάντων των θεουμένων ισόκυρε,

της Θηβαϊκής ερήμου νοερόν εκβλάστημα

και των εκείνης αββάδων εν τοις εσχάτοις εφάμιλλε,

ακαταπόνητε σκυταλοδρόμε του Πνεύματος

και γλυκόφθογγη λύρα του φθέγματος,

εραστά της κατά Χριστόν ατιμίας

και της Χριστομιμήτου ταπεινώσεως απροκάλυπτε εκφραστά,

της Χριστοειδούς αγάπης κρυστάλλινε αγωγέ

και εις την οδόν της Μετανοίας εμπειρογνώμονα οδηγέ,

ανιχνευτά των ουρανίων θαλάμων

και επόπτα των καταχθονίων του Άδου,

των θείων δογμάτων ακραιφνή υποφήτα

και των αγίων γραφών θεοδήγητε ερμηνευτά,

της εσωκαρδίου ευχητικής αυτενεργείας κάτοχε

και της νοεράς εργασίας απλανέστατε πρόβολε,

της εκκλησιογενούς θεραπείας καθηγητά

και της δεινής αποστασίας απερίτμητε στηλιτευτά,

της Καινής Διαθήκης προφήτα

και των τον ζόφον αποποιησαμένων τηλαυγέστατε φωτοδότα,

ο υπό του Ακτίστου Φωτός ετι ζων πλειστάκις καταυγασθείς,

και υπό των αγγέλων εις τα απώτατα των Γραφών περιηγηθείς,

ο τα άρρητα καθ΄εκάστην θεασάμενος

και εις τον γνόφον της αληθούς θεογνώσιας μεμυημένος,

ο την βαθείαν καρδίαν ησυχαστικώς ευρήσας

και εκείσε πυρίνω νοϊ τα υπερφυή κατοπτεύσας,

ο την σαλότητα ως ασπίδα της ενδοκαρδίου χάριτος χειρισθείς

και την αγία απλότητα ως βασιλικήν αλουργίδα ασμένως περιβληθείς

ο διορατικήν διόπτρα διακατέχων

και με προορατικήν ενάργειαν τα μέλλοντα εξιστορών,

πρέσβευε εις τον Αρχιποίμενα υπέρ ημών,

ίνα περίσσευμα ερωτικής αναφοράς προς Αυτόν προσαποκτήσωμεν,

εκ των παθών λυτρωθώμεν,

εκ της αμαρτίας εαυτούς αγνίσωμεν,

την αληθη θεολογίαν μη αδικήσωμεν,

τον πλησίον αγαπήσωμεν,

την ισόβιον Μετάνοιαν εγκολπωθώμεν,

το κατά φύσιν διασώσωμεν

και της υπέρ φύσιν αλήκτου βιοτής αξιωθώμεν,

ταις ικεσίαις ταις σαις και πάντων των μετά σου ευφραινομένων,

εις την Αναστάσιμον Παστάδα της Αϊδίου Τρισσοφαούς Θεαρχίας.

Αμήν.


Αρχιμ. Αντώνιος Φραγκάκης

Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.


Πηγή: www.imkoudouma.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: