Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ - ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Τι είναι «Πράξεις των αγίων Αποστόλων»;

– Είναι τα έργα του Χριστού, τα οποία κάνουν οι άγιοι Απόστολοι με την δύναμιν του Χριστού, ή μάλλον τα κάνουν διά του Χριστού, ο Οποίος ζη εν αυτοίς και ενεργεί δι’ αυτών. Και η ζωή των αγίων Αποστόλων τι είναι;

Η βίωσις της ζωής του Χριστού, η οποία ζωή μεταδίδεται μέσα εις την Εκκλησίαν, εις όλους τους πιστούς ακολούθους Του και συνεχίζεται εσαεί δι’ αυτών μέσω των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών.

Οι δε «Βίοι των Αγίων» τι είναι; Τίποτε άλλο παρά ένα είδος συνεχίσεως των «Πράξεων των Αποστόλων».

Μέσα εις αυτούς τους «Βίους» συναντά κανείς το ίδιον Ευαγγέλιον, την ιδίαν ζωήν, την ιδίαν αλήθειαν, την ιδίαν δικαιοσύνην, την ιδίαν αγάπην, την ιδίαν πίστιν, την ιδίαν αιωνιότητα, την ιδίαν «δύναμιν εξ ύψους», τον ίδιον Θεόν και Κύριον.

Διότι «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13, 8): ο αυτός δι’ όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, διαμοιράζων τα ίδια χαρίσματα και τας ιδίας θείας ενεργείας εις όλους τους πιστεύοντας εις Αυτόν.

Αυτή η συνέχισις όλων των θείων δυνάμεων και ζωοποιών ενεργειών, των παραμενουσών και παρατεινομένων εις την Εκκλησίαν του Χριστού διά μέσου των αιώνων και από γενεάς εις γενεάν, αποτελεί ακριβώς την ζώσαν Ιεράν Παράδοσιν.

Η αγία αυτή Παράδοσις συνεχίζεται αδιακόπως ως ζωή χαρισματική εις όλους τους χριστιανούς, μέσα εις τους όποιους διά των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών ζη εν χάριτι ο ίδιος ο Χριστός, ο Οποίος είναι όλος παρών εις την Εκκλησίαν Του, ούτως ώστε να είναι αυτή το πλήρωμά Του: «το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου».

Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι το υπερτέλειον πλήρωμα της θεότητας: «ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικώς» (Κολ. 2, 9). Οι δε χριστιανοί πρέπει, διά των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών, να πληρωθούν «εις παν το πλήρωμα του Θεού» (Εφ. 3,19).

Οι «Βίοι των Αγίων» εμφανίζουν ακριβώς αυτά τα πρόσωπα, τα πεπληρωμένα διά Χριστού του Θεού, πρόσωπα χριστοφόρα, άγια, εις τα οποία διαφυλάσσεται και διά των οποίων μεταδίδεται η αγία παράδοσις αυτός της εν χάριτι ζωής. Διαφυλάσσεται και μεταδίδεται διά της αγίας ευαγγελικής πολιτείας των.

Διότι οι βίοι των αγίων δεν είναι άλλο, παρά αι ευαγγελικαί θείαι αλήθειαι μεταφερθείσαι εις την ανθρωπίνην ζωήν μας διά της χάριτος και των ασκήσεων.

Δεν υπάρχει ευαγγελική αλήθεια, η όποια να μη ημπορή να μεταβληθή εις ζωήν.

Όλαι αι αλήθειαι αυταί εδόθησαν από τον Χριστόν δι’ ένα σκοπόν: διά να γίνουν ζωή μας, πραγματικότης μας, κτήμα ιδικόν μας, χαρά μας. Και οι άγιοι, όλοι των μέχρις ενός, ζουν αυτάς τας θείας αληθείας ως το κέντρον της ζωής των και ως την ουσίαν του είναι των.

Ακριβώς, δι’ αυτό οι «Βίοι των Αγίων» αποτελούν απόδειξιν και μαρτυρίαν ότι η καταγωγή μας είναι εκ του ουρανού· ότι ημείς δεν είμεθα εκ του κόσμου τούτου, αλλά εκ του άλλου· ότι ο άνθρωπος είναι αληθινός άνθρωπος μόνον εν τω Θεώ· ότι ζώμεν επί γης διά του ουρανού· ότι «ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλ. 3, 20) και ότι ο σκοπός μας είναι να ουρανώσωμεν τον εαυτόν μας, τρεφόμενοι με τον «ουράνιον άρτον», τον καταβάντα εκ του ουρανού εις την γην (πρβλ. Ιωάνν. 6, 33, 35, 51).

Ο ουράνιος αυτός Άρτος κατέβη εις την γην διά να μας τρέφη με την αιωνίαν Θείαν Αληθείαν, με την αιωνίαν Θείαν Αγαθότητα, την αιωνίαν Θείαν Δικαιοσύνην, την αιωνίαν Θείαν Αγάπην, την αιωνίαν Θείαν Ζωήν, – διά της Θείας Ευχαριστίας, διά της ζωής μας εν τω μόνω αληθινώ Θεώ και Κυρίω Ιησού Χριστού (πρβλ. Ιωάνν. 6, 50-51, 53-57).

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Συν πάσι τοις Αγίοις», από το βιβλίο του οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» των εκδόσεων Αστήρ. Μετάφραση Ιερομόναχος † Αθανάσιος Γιέβτιτς, μετέπειτα Μητροπολίτης Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης.

Πηγή: www.pemptousia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: